Lyngbø SK

Om Lyngbø

Klubben ble offisielt stiftet denne onsdagen av en gjeng gutter i 18-årsalderen som for anledningen hadde leiet et rom i Losjen for 5 kroner.

De 11 guttene som stiftet Lyngbø SK var Finn Borge, Johan Grøtte, Konrad Lien, Rolf Lekven Nilssen (klubbens første formann), Karsten Pettersen, Thorleif Storhaug, Finn Nielsen, Håkon Larsen, Sverre Nygård, Oluf Larsen og Knut Iversen.

I forbindelse med  40-årsjubileet i 1972 fikk klubben sitt første æresmedlem - Lars Riple. Men det var ved 50-årsjubileet i 1982 at det for første gang i klubbens historie ble delt ut hederstegn i ulike valører. Samtidig fikk Lyngbø SK to nye æresmedlemmer - Robert Banuren og Håkon Hansen. Senere er antallet æresmedlemmer økt til ti - Torbjørn Brudeseth og Frode Nilsen i 2007, Helge Nilssen i 2008, Jørn Skotnes i 2010, Gunnar E. Christensen i 2014,Trygve Sjursen i 2015 og Stein-Ove Kurseth i 2016.

Klubben har vært involvert i en rekke idretter, i "gamle dager" blant annet bandy, friidrett og orientering - ja, til og med boksing, bordtennis og luftgeværskyting ble prøvd den første tiden. I dag er aktiviteten i klubben konsentrert til fotball og håndball. Klubbens hovedmålsetning er "..å tilby organisert fotball- og håndballaktivitet tilpasset gutter og jenter i alle aldre". Det hører med i dette bildet at klubben siden begynnelsen av 1990-tallet har drevet organisert håndballaktivitet for psykisk utviklingshemmede (HU).

Lyngbø SK er en breddeklubb med mer enn 600 medlemmer. De aller fleste av disse er barn og ungdom. Klubbens nedslagsfelt er i første rekke ytre Laksevåg (fra Laksevåg Senter til Tennebekken), men klubben rekrutterer også fra deler av indre Laksevåg. Tilstrømningen av barn i aldersgruppen 6 til 10 år har vært spesielt stor de siste årene. Dette skyldes dels økt tilflytting og et generasjonsskifte i Lyngbø/Gravdal-området og dels at Lyngbø SK har forbedret og intensivert rekrutteringsarbeidet rettet mot de yngste. Klubbens visjon er "..å være en attraktiv klubb som er det selvsagte klubbvalg for alle gutter og jenter som ønsker å spille fotball og/eller håndball og som bor i klubbens naturlige nedslagsfelt". I dette ligger at klubben skal gi sine medlemmer i alle aldre et sportslig og sosialt tilbud som inspirerer til kameratskap og sportslig aktivitet i et miljø der alle føler seg velkommen, føler tilhørighet og trives. Primo 2015 har Lyngbø SK påmeldt henholdsvis 31 fotballag og 11 håndballag (herunder et HU-lag) i kretsturneringene.

Klubbens store prosjekt det siste tiåret har vært realisering av Lyngbø idrettspark til beste for barn og ungdom på Laksevåg/Lyngbø/Gravdal/Nygård. Første byggetrinn - et klubbhus og garderobeanlegg - var ferdig til klubbens 70-års jubileum i 2002. Etter dette har oppmerksomheten vært rettet mot oppgradering av den gamle grusbanen til en moderne kunstgressbane med undervarme. Kunstgressbanen ble tatt i bruk i 2005. 

Klubbhuset/garderobeanlegget er i seg selv et enestående prosjekt som aldri kunne vært realisert uten et ustoppelig pågangsmot fra enkelte nøkkelpersoner. Dessuten har klubben utvist en betydelig risikovilje, men hele tiden innenfor ansvarlige rammer. Mottoet har vært å sette "tæring etter næring". Byggearbeidene - fra første spadetak til innflytting - tok derfor seks år. I denne perioden ble det utført mer enn 16.000 dokumenterte dugnadstimer (pluss mange udokumenterte) av klubbens medlemmer og venner. Dette tilsvarer om lag 10 hele årsverk og forteller med all tydelighet om en klubb med en betydelig korps- og dugnadsånd!

Andre byggetrinn besto av en fullverdig og moderne fotballbane med kunstgress, gummipad og undervarme, samt en mindre 7-er bane med nøyaktig samme dekke og oppvarming. Kunstgressbanen har internasjonale mål (68 x 105 meter) og undervarmen var opprinnelig basert på (vederlagsfri) overskuddsvarme fra kjølevann i miljørenseanlegget til Corus/Blikkvalseverket. Dessverre førte nedleggingen av Corus til at undervarmeprosjektet ikke lot seg realisere fullt ut. Hovedbanen ble tatt i bruk i 2005, mens 7-er banen var klar på et senere tidspunkt. Begge banene fikk helt nytt, state-of-the-art kunstgressdekke til høstsesongen 2012.

De to kunstgressbanene lot seg realisere takket være en sjenerøs gave fra Trond Mohn. Lyngbø SK er ham stor takk skyldig!!


Meny